Rezolúcia o prístupe k bezpečnej a legálnej interrupcii v Európe

Posted: január 27, 2011 in Zákony
Značky:

Dňa 16. apríla 2008 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ) prijalo Rezolúciu o prístupe k bezpečnej a legálnej interrupcii v Európe (ďalej len „rezolúcia“). Rezolúcia bola prijatá na základe Správy o prístupe k bezpečnej a legálnej interrupcii v Európe pripravenej v mene Výboru pre rovnosť príležitostí žien a mužov PZ Rady Európy (RE) pani Giselou Wurm a stanoviska pani Christine McCafferty z Výboru pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu PZ RE.

Rezolúcia uznáva právo každej osoby na rešpektovanie jej telesnej integrity a na slobodnú kontrolu svojho tela ako základné právo žien. Rezolúcia tiež jasne vyjadruje rešpekt právu žien na prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii a vyzýva členské štáty RE, aby ženám zabezpečili účinné uplatňovanie tohto práva.

Jednotlivé zástupkyne a zástupcovia PZ RE sa v rámci rozpravy vyjadrili, že táto rezolúcia a správa, na základe ktorej bola rezolúcia prijatá, nie je pre alebo proti interrupcii, ale jej predmetom je zabezpečenie prístupu k bezpečným a legálnym interrupčným službám pre všetky ženy a nie len pre tie, ktoré si môžu dovoliť zabezpečiť alebo vycestovať za bezpečnou a legálnou interrupciou, nakoľko disponujú potrebnými prostriedkami. Cieľom rezolúcie je ochrana zdravia žien, ktoré je ohrozené tajne vykonávanými interrupciami, častokrát v nehygienických podmienkach. Rezolúcia a správa je aj o zabezpečení účinnej ochrany práva žien na rodovú rovnosť, ktorej jadrom je právo žien na slobodné rozhodovanie sa o svojom tele a právo na zdravie a život.

 Tento materiál ponúka širokej i odbornej verejnosti základné body rezolúcie, ktorá predstavuje významný dokument v oblasti úpravy prístupu k bezpečným a legálnym interrupčným službám, ktorý by si mali osvojiť slovenské orgány štátnej správy a samosprávy, ako aj právnické a fyzické osoby poskytujúce na Slovensku zdravotnú starostlivosť, ak ich skutočným zámerom je účinná ochrana zdravia a práv žien.

Základné body rezolúcie:

 

► PZ zdôrazňuje, že interrupcia nemôže byť za žiadnych okolností považovaná za metódu plánovaného rodičovstva a pokiaľ je to možné, treba sa jej vyhýbať. Štáty majú použiť všetky možné prostriedky zamerané na redukciu nechceného tehotenstva a interrupcií s tým, že tieto prostriedky musia byť v súlade s právami žien. (bod 1 rezolúcie) 

► PZ uvádza, že väčšina členských štátov RE povoľuje interrupciu na základe rôznych dôvodov, ako je ochrana života ženy, jej fyzického a duševného zdravia, znásilnenie a incest, poškodenie plodu, ekonomické a sociálne dôvody a niektoré krajiny povoľujú interrupciu na základe žiadosti ženy (bez potreby špecifikácie dôvodov). PZ je však znepokojené existenciou množstva reštrikcií/prekážok v mnohých týchto krajinách, ktoré ženám bránia v prístupe k bezpečným, finančne dostupným, akceptovateľným a vhodným interrupčným službám. Tieto reštrikcie majú podľa PZ diskriminačný dopad, nakoľko tie ženy, ktoré sú dobre informované a disponujú primeraným množstvom finančných prostriedkov, môžu obdržať legálnu a bezpečnú interrupciu častokrát ľahšie než iné ženy. (bod 2 rezolúcie)

 

► V členských štátoch RE, ktoré povoľujú interrupciu na základe rôznych dôvodov, naďalej existujú prekážky, ktoré ženám bránia v účinnom výkone práva na prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii. Ide napríklad o nedostatok zdravotníckych zariadení, zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok, ktoré sú ochotné vykonávať interrupcie, požiadavka opakovaného poradenstva/poučenia lekárkou/lekárom, či povinné čakacie lehoty pred podstúpením interrupcie. Podľa PZ všetky tieto prekážky sú v praxi schopné sťažiť alebo úplne zabrániť prístupu k bezpečným, finančne dostupným, akceptovateľným a vhodným interrupčným službám. (bod 3 rezolúcie)

 

► PZ ďalej zdôrazňuje, že v rámci primeraných časových limitov gestácie (tehotenstva) by interrupcia nemala byť zakázaná. Zákaz interrupcií totiž nevedie k menšiemu počtu interrupcií, ale hlavne k tajne vykonávaným interrupciám, ktoré sú traumatickejšie a zvyšujú materskú úmrtnosť a/alebo vedú k interrupčnej „turistike“, ktorá je drahá, odďaľuje výkon interrupcie a spôsobuje sociálne nerovnosti. Podľa PZ zákonnosť interrupcií nemá vplyv na potrebu ženy mať interrupciu, ale len na jej prístup k bezpečnej interrupcii. (bod 4 rezolúcie)

 

► PZ podporuje fakt, že vhodné stratégie a politiky sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, ktoré zahŕňajú povinnú, veku primeranú a rodovo citlivú sexuálnu výchovu a výchovu o vzťahoch (sex and relationships education) určenú pre mladých ľudí, vedú k nižšiemu počtu interrupcií. Takéto vzdelávanie/výchova by mala podľa PZ zahŕňať učenie sa sebadôvere, zdravým vzťahom, slobode odďialiť sexuálnu aktivitu, vyhýbaniu tlaku rovesníkov a rovesníčok, zvažovaniu následkov a zodpovedností, ako aj poradenstvo o antikoncepcii. (bod 5 rezolúcie)

 

► PZ uznáva právo všetkých ľudských bytostí, vrátane žien, na rešpektovanie ich telesnej integrity a na slobodu kontrolovať svoje telo. V tomto kontexte finálne rozhodnutie o tom, či podstúpiť alebo nepodstúpiť interrupciu, by malo byť záležitosťou konkrétnej ženy, ktorá by zároveň mala mať prostriedky na to, aby mohla toto právo uplatňovať účinným spôsobom. (bod 6 rezolúcie)

► Následne PZ odporúča členským štátom RE

  1. dekriminalizovať interrupciu v rámci primeraných časových limitov gestácie, ak tak doteraz neurobili;
  2. garantovať ženám účinné uplatňovanie ich práva na prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii;
  3. zaručiť ženám slobodu voľby a poskytnúť podmienky pre slobodnú a informovanú voľbu bez toho, aby osobitne uprednostňovali interrupciu;
  4. odstrániť obmedzenia, ktoré de iure alebo de facto bránia prístupu k bezpečnej interrupcii a osobitne podniknúť nevyhnutné kroky zamerané na vytvorenie vhodných podmienok pre zdravotnú, lekársku a psychologickú starostlivosť a poskytnúť primerané finančné krytie;
  5. prijať vhodné stratégie a politiky o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach založené na dôkazoch, ktoré zabezpečia ďalšie zlepšenia a rozšírenie bezpredsudkových sexuálnych informácií a výchovy, informácií a výchovy o vzťahoch (sex and relationships information and education) a služieb antikoncepcie prostredníctvom zvýšených investícií z národných rozpočtov do vylepšenia zdravotných systémov, informácií a služieb reprodukčného zdravia;
  6. zabezpečiť, aby ženy a muži mali prístup k antikoncepcii za primeranú cenu, primeranej povahy pre dané osoby a k takej antikoncepčnej metóde, ktorú si sami zvolia. To isté majú štáty zabezpečiť vo vzťahu k poradenstvu o antikoncepcii;
  7. zaviesť povinnú, veku primeranú a rodovo citlivú sexuálnu výchovu a výchovu o vzťahoch pre mladých ľudí (okrem iného na školách) s cieľom predchádzať nechceným tehotenstvám (a teda interrupciám);
  8. podporiť viac rodinne orientované postoje vo verejných informačných kampaniach a poskytnúť poradenstvo a praktickú podporu ženám, u ktorých dôvodom vedúcim k interrupcii je rodinný alebo finančný tlak. (bod 7 rezolúcie)

Plný text rezolúcie v angličtine nájdete tu:
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1607.htm
rozprava:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/Records/2008/E/0804161000E.htm

Materiál pripravila: Adriana Lamačková, hosťujúca výskumníčka v oblasti práv sexuálneho a reprodukčného zdravia, Instituto de Saúde Coletiva (Inštitút verejného zdravia), Universidade Federal da Bahia, Brazília. 
 
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s