Archive for the ‘Analýzy’ Category

Report Social, Health and Family Affairs Committee, Rapporteur: Ms Christine McCAFFERTY, United Kingdom, Socialist Group

Summary

The practice of conscientious objection arises in the field of health care when healthcare providers refuse to provide certain health services based on religious, moral or philosophical objections. While recognising the right of an individual to conscientiously object to performing a certain medical procedure, the Social, Health and Family Affairs Committee is deeply concerned about the increasing and largely unregulated occurrence of this practice, especially in the field of reproductive health care, in many Council of Europe member states.
There is a need to balance the right of conscientious objection of an individual not to perform a certain medical procedure with the responsibility of the profession and the right of each patient to access lawful medical care in a timely manner.

(viac…)

Reklamy

Právne stanovisko k návrhu zmluvy o výhrade svedomia. (viac…)

U sieť nezávislých expertov zaoberajúca sa základnými právami bola založená Európskou komisiou (EK) na žiadosť Európskeho parlamentu (EP). Skladá sa z nezávislých zástupcov všetkých členských štátov, väčšinou sú jej členmi profesori/ky práva. Úlohou siete expertov je monitorovať situáciu v oblasti zakladnych práv tak, ako sú zakotvené v Charte základných práv EU a pripravovať pravidelné hodnotiace správy. Popri tom sieť nezávislých expertov pripravuje aj posudky k osobitným témam súvisiacich so základnými právami.

(viac…)

Adriana Lamačková – Analýza prípadu Pichon a Sajous v. Francúzsko

Táto štúdia sa zaoberá problémom výhrady vo svedomí uplatňovanej poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj jej dopadmi na dostupnosť takejto starostlivosti pre ženy.

(viac…)

End of Women’s Reproductive Health Freedoms in Slovakia: The Draft Treaty between the Slovak Republic and the Holy See on the Right to Exercise the Objection of Conscience

Summary

Slovakia is about to sign a Treaty on the Right to Exercise the Objection of Conscience with the Holy See. The draft of this treaty has been presented by the Ministry of Justice and will be submitted for approval to the Slovak Government and then for ratification to the Slovak National Council. If approved, the treaty will gain the status of an “international human rights treaty” and will take precedence over current Slovak law. The Treaty, the first in the history of concordats, has the purpose of protecting the “free and unlimited” exercise of the “conscientious objection” based on Catholic teachings of faith in any area regulated by law.

(viac…)

E.U. NETWORK OF INDEPENDENT EXPERTS ON FUNDAMENTAL RIGHTS

OPINION N° 4-2005:

THE RIGHT TO CONSCIENTIOUS OBJECTION AND THE CONCLUSION BY EU MEMBER STATES OF CONCORDATS WITH THE HOLY SEE

Main conclusions: (viac…)

Slovensko sa pripravuje na podpísanie zmluvy so Svätou Stolicou, ktorá upravuje uplatňovanie výhrady svedomia v SR. Návrh zmluvy bol pripravený Ministerstvom spravodlivosti a bude pravdepodobne čoskoro predložený vláde SR na schválenie a následne NR SR na ratifikáciu. Po ratifikácii zmluva nadobudne status „medzinárodnej zmluvy o ľudských právach“ a bude mať prednosť pred slovenskými zákonmi. Navrhovaná zmluva je svojim obsahom prvou zmluvou v histórií konkordátov. Jej cieľom je ochrana „slobodnej a neobmedzenej“ výhrady svedomia v akejkoľvek oblasti upravenej právom.  Návrh zmluvy je v rozpore so základnými princípmi demokracie, právneho štátu, požiadavky oddelenia cirkvi od štátu a ochrany individuálnych ľudských práv.

(viac…)