Archive for the ‘Zmluvy’ Category

Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (publikovaná 23. augusta 2001 pod č. 326/2001 Z. z.)
Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (publikovaná 18. mája 2002 pod č. 250/2002 Z. z.)
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (publikovaná 9. júla 2004 pod č. 394/2004 Z. z.
Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní (publikovaná 13. júla 2004 pod č. 395/2004 Z. z.
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovne službe v ozbrojených silách a zboroch (publikovaná 28. novembra 2002 pod č. 648/2002 Z. z.)
Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (publikovaná 24. júna 2005 pod č. 270/2005 Z. z.)

Draft 5/11/2004

The Slovak Republic and the Holy See,

(viac…)

DOLOŽKA PREDNOSTI medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)

(viac…)

Návrh 5/11/2004 so zmenami urobenými po Legislatívnej rade. Táto zmluva nebola schválená.

(viac…)

[March 2004]

The Slovak Republic and the Holy See (further “Contracting Parties”),

the Slovak Republic, proceeding from the Constitution of the Slovak Republic and the legal system of the Slovak Republic, and the Holy See, from the documents of the Second Vatican Council, above all from the declaration Gravissimum on education and from the norms of Canon Law, as well as both parties from Article 9 of the Basic Treaty between the Slovak Republic and the Holy See, signed on November 24, 2000 at the Vatican;

(viac…)

Signed on 24 November 2000 [and ratified 18 December 2000]

With reference to the Holy See and the Republic of Slovakia, to the Holy See and to the documents of the Vatican Council II and to Canon Law and the Republic of Slovakia in accordance with the Constitution, with reference to internationally recognised principles on religious liberty, and to the authoritative mission of the Catholic Church in the history of Slovakia, and also to its actual role in the social, moral and cultural arenas, with regard to the spiritual succession of Cyril and Methodius, and recognising the contribution of the citizens of the Republic of Slovakia to the Catholic Church, which manifests the will to contribute to the spiritual and material welfare of mankind and to the common good, have agreed the following articles:

(viac…)

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. mája 2004 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 719 z 20. januára 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 4. júna 2004.

Zmluva nadobudla platnosť 9. júla 2004 na základe článku VI ods. 2.

(viac…)