Posts Tagged ‘SRHR’

Michal Kliment, gynekológ, národný koordinátor programu Svetovej zdravotníckej organizácie a prezident SPR | Pravda, 28. januára 2011
Všetky gynekologicko-pôrodnícke kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave náhle prestali vykonávať umelé prerušenia tehotnosti. Z dôveryhodných zdrojov z ministerstva zdravotníctva je známe, že sa tak stalo na osobný, ústny príkaz ministra Ivana Uhliarika. Preto vedúci týchto pracovísk nemajú veľmi na výber, ak ich osobná kariéra závisí od priazne šéfa rezortu, v ktorom pracujú.

(viac…)

Dňa 16. apríla 2008 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ) prijalo Rezolúciu o prístupe k bezpečnej a legálnej interrupcii v Európe (ďalej len „rezolúcia“). Rezolúcia bola prijatá na základe Správy o prístupe k bezpečnej a legálnej interrupcii v Európe pripravenej v mene Výboru pre rovnosť príležitostí žien a mužov PZ Rady Európy (RE) pani Giselou Wurm a stanoviska pani Christine McCafferty z Výboru pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu PZ RE.

(viac…)

Nemožnosť voľby

Posted: 24 januára, 2011 in Názory
Značky:,

(Pravda, 22.1.2011) Zákon o výhrade svedomia síce na Slovensku nebol prijatý, ale v niektorých oblastiach to vyzerá, akoby tu platil odjakživa. A čo je horšie, neuplatňuje sa individuálne, ale plošne. Je známe, že niektoré severoslovenské nemocnice, odvolávajúc sa na výhradu svedomia, už roky nerobia umelé prerušenie tehotenstva. K Orave a Spišu, oblastiam so silne veriacim obyvateľstvom, sa však najnovšie pridala aj Bratislava, ktorá bola považovaná za baštu liberalizmu… viac

(Pravda, 22.1.2011) Ženy, ktoré by chceli podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva na niektorom z troch pracovísk Univerzitnej nemocnice v Bratislave, dnes nemajú šancu. S výnimkou zdravotných či vekových dôvodov totiž v týchto dňoch tento zákrok prestali vykonávať už na všetkých jej klinikách. Tamojší lekári na žiadosti o interrupciu reagujú vyhýbavo, odôvodňujú to technickými príčinami a odkazujú pacientky na súkromné zariadenia…. viac

(Pravda, 22.1.2011) “Interrupcie už nerobíme.” “Odkedy?” “Oddnes. Dovi.” Takáto komunikácia prebehla medzi redaktorkou Pravdy, keď sa v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave-Petržalke ako fingovaná pacientka chcela telefonicky objednať na zákrok… viac

(Pravda, 22.1.2011) Právnička občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová tvrdí, že sťažený prístup k interrupciám je diskrimináciou… viac

U sieť nezávislých expertov zaoberajúca sa základnými právami bola založená Európskou komisiou (EK) na žiadosť Európskeho parlamentu (EP). Skladá sa z nezávislých zástupcov všetkých členských štátov, väčšinou sú jej členmi profesori/ky práva. Úlohou siete expertov je monitorovať situáciu v oblasti zakladnych práv tak, ako sú zakotvené v Charte základných práv EU a pripravovať pravidelné hodnotiace správy. Popri tom sieť nezávislých expertov pripravuje aj posudky k osobitným témam súvisiacich so základnými právami.

(viac…)

Adriana Lamačková – Analýza prípadu Pichon a Sajous v. Francúzsko

Táto štúdia sa zaoberá problémom výhrady vo svedomí uplatňovanej poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj jej dopadmi na dostupnosť takejto starostlivosti pre ženy.

(viac…)

Vážený pán premiér/podpredseda vlády/minister,

V blízkej budúcnosti sa budete zaoberať schvaľovaním návrhu Zmluvy so Svätou stolicou a návrhom Dohody s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vou svedomí. Zásadne odmietame prijatie tejto Zmluvy aj Dohody.

(viac…)

Slovensko sa pripravuje na podpísanie zmluvy so Svätou Stolicou, ktorá upravuje uplatňovanie výhrady svedomia v SR. Návrh zmluvy bol pripravený Ministerstvom spravodlivosti a bude pravdepodobne čoskoro predložený vláde SR na schválenie a následne NR SR na ratifikáciu. Po ratifikácii zmluva nadobudne status „medzinárodnej zmluvy o ľudských právach“ a bude mať prednosť pred slovenskými zákonmi. Navrhovaná zmluva je svojim obsahom prvou zmluvou v histórií konkordátov. Jej cieľom je ochrana „slobodnej a neobmedzenej“ výhrady svedomia v akejkoľvek oblasti upravenej právom.  Návrh zmluvy je v rozpore so základnými princípmi demokracie, právneho štátu, požiadavky oddelenia cirkvi od štátu a ochrany individuálnych ľudských práv.

(viac…)