Zdravotníctvo

Sloboda náboženského vierovyznania zastáva významné miesto v demokraciách, založených na princípoch právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. Výhrada vo svedomí je v súlade s týmito princípmi. Právo na jej uplatňovanie však musí byť regulované tak, aby neohrozovalo základné individuálne ľudské práva a slobody iných. 

Právo na výhradu vo svedomí je odvodené od práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Toto právo však nie je absolútne. Na rozdiel od zaručeného základného práva slobody myslenia a svedomia je výhrada vo svedomí už spojená s konkrétnym konaním, ktoré býva v liberálnej demokracii obmedzené; sloboda jedného človeka končí tam, kde začína sloboda iného. Právo odmietnuť vykonať určitú profesionálnu povinnosť môže byť teda obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné na ochranu základných práv a slobôd iných.

Dôležitým aspektom právneho štátu je rovnosť pred zákonom. Právo uplatňovať si výhradu vo svedomí musí byť zaručené všetkým rovnako, bez ohľadu na náboženské presvedčenie a vierovyznanie. Ochrana neobmedzenej výhrady vo svedomí len na základe vierouky Katolíckej cirkvi alebo iných cirkví a náboženských spoločností, registrovaných na Slovensku, by viedla k systematickému porušovaniu práv iných osôb.

Uplatňovanie výhrady vo svedomí sa zákonite dostáva do konfliktu s inými ľudskými právami a základnými slobodami. Tu je potrebné nastoliť rovnováhu medzi týmto a ostatnými právami ako sú právo na rešpektovanie súkromného života, právo na rovnosť a nediskrimináciu, právo na prístup k zdravotníckej starostlivosti najmä v oblasti reprodukčného zdravia ako aj právo prijímať a rozširovať informácie.

Právo na výhradu svedomia by malo byť upravené v domácej legislatíve, nie prostredníctvom bilaterálnej zmluvy alebo dohody. Toto právo by malo byť garantované všetkým, nielen na základe náboženstva, ale aj filozofického, etického, politického alebo iného dôvodu. Takáto legislatíva by mala presne vymedziť, na ktoré oblasti sa výhrada svedomia vzťahuje, tak aby nedochádzalo k porušeniu princípu právnej istoty.

Štáty, ktoré umožňujú uplatňovať si výhradu vo svedomí, ju musia najmä v oblasti starostlivosti o reprodukčné zdravie regulovať tak, aby nebol ohrozený prístup žien k zdravotníckym službám. Keď sa profesionálne povinnosti zdravotníckeho personálu dostávajú do konfliktu s jeho či jej osobným presvedčením, treba konflikt riešiť  tak, aby to neohrozilo potreby pacientok a pacientov, ktoré musia byť pre profesionálov v oblasti zdravotníctva vždy prvoradé.

Už v súčasnosti je právo na uplatnenie výhrady vo zakotvené v slovenskej legislatíve. Etický kódex zdravotníckeho pracovníka na Slovensku umožňuje odmietnuť vykonať alebo sa zúčastniť na výkone lekárskych zákrokov, ktoré odporujú ich svedomiu, avšak s výnimkou prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Ak má zdravotnícky personál  výhradu vo svedomí voči niektorým produktom alebo službám, musí o tomto informovať svojho zamestnávateľa, ako aj svojich pacientov a pacientky, ak uplatní výhradu vo svedomí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. (Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Materiály k možnému vplyvu zmluvy o výhrade svedomia na oblasť sexuálnych a reprodukčných práv a zdravia nájdete tu.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s