Posudok právnych expertov EK k zmluve o výhrade svedomia

Posted: august 28, 2010 in Analýzy
Značky:, ,

U sieť nezávislých expertov zaoberajúca sa základnými právami bola založená Európskou komisiou (EK) na žiadosť Európskeho parlamentu (EP). Skladá sa z nezávislých zástupcov všetkých členských štátov, väčšinou sú jej členmi profesori/ky práva. Úlohou siete expertov je monitorovať situáciu v oblasti zakladnych práv tak, ako sú zakotvené v Charte základných práv EU a pripravovať pravidelné hodnotiace správy. Popri tom sieť nezávislých expertov pripravuje aj posudky k osobitným témam súvisiacich so základnými právami.

Posudok k návrhu zmluvy s Vatikánom o uplatňovaní výhrady svedomia (“návrh zmluvy”) bol vypracovaný na požiadanie EP. Aj keď posudok nemá právnu záväznosť, predstavuje vysoko autoritatívnu analýzu základných práv a možností ich porušovania dôsledkom návrhu zmluvy.

Najdôležitejšie závery posudku:

1. Návrh zmluvy môže mat zásadný vplyv na výklad práva na slobodu svedomia, náboženstva alebo viery ako je zakotvený v článku 24 Ústavy SR (pozn. v právnickom kontexte sa pod pojmom “viera” rozumejú nielen náboženstvá ale aj iné filozofické presvedčenia, ako napr. ateizmus, agnosticizmus alebo pacifizmus). Návrh zmluvy po jej podpísaní a ratifikácii Slov. parlamentom, podľa doložky zlučiteľnosti tak ako to tvrdí MS SR, nebude priamo vytvárať práva a povinnosti osôb v SR (t.j. nebude priamo vykonateľná). Avšak, zmluva bude mat status “medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy”(t.j. taký istý ako Európsky dohovor o ľudských právach) a teda aj prednosť pred slovenskými zákonmi. Je pravdepodobné, že súdy sa budú riadiť návrhom zmluvy a vykladať podľa neho rozsah výhrady svedomia.

2. Medzinárodné ľudské právo, ani právo EÚ ako také, neobsahuje právo na výhradu svedomia. Výbor OSN pre ľudské práva – a to JEDINE a ZÁMERNE LEN v kontexte povinnej vojenskej služby- poznamenal, že ak sa štáty samotne rozhodnú garantovať právo na výhradu svedomia voči povinnej vojenskej službe, musia to umožniť na základe akéhokoľvek náboženstva alebo viery.

3. Viacero Európskych štátov umožňuje výhradu svedomia okrem voči povinnej vojenskej službe aj voči vykonávaniu sobášov u osôb rovnakého pohlavia, osôb, ktoré sú rozvedené, alebo voči niektorým úkonom v zdravotníctve. Žiadna krajina neposkytuje rozsah ochrany výhrady svedomia tak široko ako to navrhuje MS SR. Avšak žiadny štát nemá upravenú výhradu svedomia v konkordáte s Vatikánom, ale v domácej legislatíve. Zákony , ktoré umožňujú výhradu svedomia, ju aj podstatne a podrobne obmedzujú tak, aby boli jasné postupy, keď si niekto uplatní výhradu svedomia – napr. lekár musí poslať zdravotnú dokumentáciu inému lekárovi a štát musí zabezpečiť prístup k všetkým povoleným zdravotníckym službám. (pozri aj vysvetlenie k “prejavu svedomia” nižšie)

4.         Posudok obsahuje nakoniec analýzu návrhu zmluvy s podhľadu medzinárodného ľudského práva (Európsky dohovor o ochrane ľudských práv, Pakt OSN o občianskych a politických právach a Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien) a práva EU. Návrh zmluvy je podľa expertov problematický v 3 základných bodoch.:

  • výhrada svedomia nie je umožnená každému na základe akéhokoľvek náboženstva alebo viery a teda diskriminuje príslušníkov ostatných náboženstiev alebo vier (t.j. aj ateistov). Ak by aj SR uzavrela zmluvy s inými registrovanými cirkvami, nerieši to situáciu, lebo tie by nemali taký istý stupeň ochrany ako zmluva s Vatikánom (status medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy) a takztiež by to nepokrývalo všetky cirkvi a presvedčenia.
  • Posledný návrh zmluvy nemá dostatočné a podrobné obmedzenia prejavu výhrady svedomia najmä v oblasti zdravotníctva (viď vysvetlenie dole) a dá sa predpokladať, že by to malo diskriminatívny a disproporčne negatívny efekt najmä na práva žien. Ustanovenie o obmedzení musí obsahovať podrobné opatrenia o postupe v prípade, ak si lekár alebo iný zdravotník uplatni výhradu svedomia. Okrem toho treba pridať ustanovenie, podľa ktorého uplatnením si výhrady svedomia nemožno uškodiť na právach iného. Štát sa tiež musí zaručiť, aby zabezpečil dostatočný prístup k službám reprodukčného zdravia aj na vidieku.
  • Status spoločnej komisie môže byt problematický, pokiaľ by sa podľa jej výkladu riadili súdy pri výklade práva na výhradu svedomia. Komisia nie je nezávislý orgán.

Vysvetlenie k ” slobode svedomia, náboženstva a viery” a “slobode prejavovať svedomie, náboženstvo alebo vieru”.

Toto je tradičná metóda interpretácie,  ktorou sa riadi nás US, Európsky sú pre ľudské práva, Vybor OSN pre ľudské práva a najvyššie sudy demokratických štátov, napr. Kanadský najvyšší sud.

Právo na náboženstvo alebo vieru sa vzťahuje na to čomu človek verí a mysli si v jeho súkromí. Toto právo je absolútne a neobmedzené. T.j. nemožno niekoho nútiť aby si niečo myslel alebo v niečo veril.

Avšak právo na PREJAV svedomia, náboženstva alebo viery nie je absolútne a možno ho zákonom obmedziť, ak je nevyhnutné ochrániť verejný poriadok, demokraciu, zdravie, život alebo práva iných. (Predstavte si že  niektoré náboženstva vyžadujú aby ich veriaci aj deti nosili pri sebe nože. To je prejavom ich náboženstva. Avšak najmä deti ak by nosili so sebou do školy nože, môžu tak ohrozovať život a zdravie iných deti. V takom prípade sud skúma čí je nevyhnutne obmedzenie niekoho práva na prejav svedomia v záujme ochrany života iných. O tomto sa v právnickej reči hovorí ako o tzv. balancovani medzi konfliktnými právami a záujmami. Súd potom skúma, či nejaké obmedzenie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa (napr. ochrany zdravia iných) a či prostriedok toho obmedzenia (napr. zákaz nosenia nožov u detí) je primeraný na dosiahnutie toho cieľa.

Právo na výhradu svedomia možno taktiež považovať za prejav svedomia. Teda  právo na výhradu svedomia nie je absolútne, ale je potrebné ho obmedziť , ak je to nevyhnutné na ochranu demokracie, zdravia, životu a práv iných. Napríklad v kontexte zdravotníctva je zrejmé, že že ak si uplatni lekár výhradu svedomia voči vykonávaniu interupcií alebo predpísaniu antikoncepcie , obmedzí tým právo ženy na prístup k zdravotnej starostlivosti. Preto posudok apeluje na MS SR, aby sa právo na výhradu svedomia uznávalo, keďže si ho už lekári aj tak uplatňujú a aspoň budú jednoznačnejšie definované postupy, avšak toto právo nemôže byť neobmedzené tak, ako to bolo v prvom návrh zmluvy s Vatikánom. Najnovší návrh zmluvy s Vatikánom obsahuje len obmedzenie v prípade ohrozenia života alebo zdravia.

Záver expertízy

V právnom rozbore sa zistilo, že návrh zmluvy, ktorú Slovenská republika v súčasnosti zvažuje, môže viesť k tomu, že štát poruší svoje záväzky stanovené Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Do tej miery, ako by spomínané nedostatky spôsobili obmedzenie prístupu ku konzultáciám o reprodukčnom zdraví a k prístupnosti k niektorým lekárskym službám, vrátane ukončenie tehotenstva a antikoncepcie, ktoré sa týkajú žien, toto by predstavovalo aj porušenie povinností Slovenskej republiky dodržiavať Direktívu (Európskej) Rady 2004/113/ EC zo dňa 13. decembra 2004, ktorá požaduje princíp rovnakého hľadiska k mužom ako k ženám vo veciach prístupnosti k tovarom a službám.

Výňatok z hlavných častí analýzy.

A. Legálny rámec konkordátov uzatvorených medzi štátmi a Svätou Stolicou

… Všetky členské štáty EU sú viazané dodržiavaním Európskeho dohovoru o ľudských právach, ako aj Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach a Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien …

… je jasné, že právo na náboženské námietky na základe svedomia a s ním súvisiace povinnosti nie sú neobmedzené pri zosúladení náboženskej viery jednotlivca … [prípad Kalaç v Turecku – precedens súdu]

… V skutočnosti právo na náboženské námietky spočívajúce na svedomí môžu byť v rozpore s inými právami, ktoré sú tiež uznané medzinárodným právom. V takýchto prípadoch musí sa vytýčiť primeraná rovnováha medzi záujmami, ktoré si odporujú …

… Štát nemôže ignorovať svoje predchádzajúce medzinárodné záväzky, osobitne definované v oblasti ľudských práv …

… Komisia pre ľudské práva opierajúca sa o právnu vedu uzatvára, že rozhodujúce kritérium je, či výnimky z dôvodu výhrady svedomia poskytnuté jednej skupine sú dovolené iba ak iné osoby nie sú tým diskriminované alebo ak nie sú tým postihnuté ich možnosti požívať ľudské práva v dôsledku toho…

… Zhrnúc teda či právo na náboženské výhrady svedomia, či už je toto explicitne stanovené konkordátom alebo či sa odvodzuje zo záruk náboženskej slobody vymedzených medzinárodným nástrojmi ľudských práv, národnou ústavou alebo špecifickou legislatívou, musí zabezpečiť, že žiadna žena nesmie byť zbavená efektívneho prístupu k lekárskej službe ukončenia tehotenstva za okolností, keď je ukončenie tehotenstva legálne. Podľa názoru skupiny nezávislých expertov do toho patrí, že príslušný štát musí zabezpečiť: 1) aby efektívne opatrenia stáli nevyhnutne k dispozícii v prípade akéhokoľvek odmietnutia urobiť ukončenie tehotenstva; 2) aby sa uložila povinnosť všetkým subjektom praktizujúcim zdravotnícku starostlivosť, pokiaľ títo použijú svoje právo výhrady svedomia, poukázať ženu žiadajúcu ukončenie tehotenstva k inému kvalifikovanému praktikovi vykonávajúcemu zdravotnícku starostlivosť, ktorý prevedie ukončenie tehotenstva; 3)štát musí zabezpečiť, aby iný kvalifikovaný poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti bol dostupný, vrátane v oblastiach vidieckych alebo v oblastiach zemepisne vzdialených od zdravotníckeho strediska …

… Štúdie súdnych prípadov Európskeho súdu pre ľudské práva poukazujú na to, že kde je prístup k antikoncepčným prostriedkom legálny, žena nesmie byť zbavená tohto prístupu z dôvodov výhrady svedomia lekárskeho praktika alebo lekárnika, ktorí si toto právo si osobujú. V zmysle štúdie súdnych prípadov Európskeho súdu štát môže prinútiť lekárnika predať antikoncepčné prostriedky aspoň v takých prípadoch, ak by ženy inak nemali prístup k antikoncepčným prostriedkom …

… Podľa ustanovení Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach „štáty sa musia zriecť obmedzovania prístupu k antikoncepčným prostriedkom a iných prostriedkov, udržujúcich sexuálne a reprodukčné zdravie, zriecť sa cenzurovania alebo úmyselného skresľovania informácií týkajúcich sa sexuálnej výchovy a informácií.“ …

B. Návrh zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o výhradách svedomia.

… Zmluvné strany budú riešiť rozpory vzniklé z interpretácie alebo vykonávania tejto zmluvy vzájomnými konzultáciami …

… Hoci komisia predpokladala, že týmto opatrením sa vyslovuje čisto poradný štatút, treba si uvedomiť, že by to mohlo byť porušenie práva na rovnosť, ako sú tieto zaručené najmä ustanoveniami o tom, že [je dôležité aby výkon tohto práva nebol v rozpore s právami iných] …

… Približne 70 % populácie Slovenskej republiky sú katolíci. Je tu riziko, že uznanie práva vykonávať námietky svedomia v oblasti zdravotníckej starostlivosti o reprodukčné zdravie znemožní alebo podstatne sťaží v praxi ženám dostávať radu alebo liečenie v tejto oblasti, najmä na vidieku …

… Skupina nezávislých expertov navyše pripomína, že právo konať podľa výhrad svedomia v týchto prípadoch nie je spojené s povinnosťou poukázať príslušnú ženu k inému lekárovi vykonávajúcemu prax; ani nie je uložená povinnosť pre štát, aby tento podnikol všetky opatrenia na to, aby žena hľadajúca ukončenie tehotenstva mala v skutočnosti prístup k tomu, pokiaľ je to legálne …

… Iný potenciálny nedostatok sa týka zákazu diskriminácie medzi rôznymi náboženskými presvedčeniami. Návrh zmluvy definuje „námietky svedomia“ ako „námietku vznesenú na základe slobody svedomia, podľa ktorej každý môže odmietnuť konať spôsobom, ktorý pokladá za nezlučiteľný so svojím svedomím podľa učenia viery a morálky“. V ďalšom to definuje ako „princípy vyhlasované magisteriom katolíckej cirkvi… … toto dáva možnosti tým, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere …

… Skupina nezávislých expertov vie, že ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravilo tiež návrhy dohovorov medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločenstvami o výhradách svedomia …

… Avšak okrem toho faktu, že procedúra, ktorú treba dodržať pri registrácii týchto náboženských vier ostáva otázna, skupina nezávislých expertov pripomína, že stále existuje veľká skupina ľudí, ktorých svedomie a morálne princípy sa neriadia oficiálnymi princípmi učenia viery a morálky katolíckej cirkvi alebo žiadnej inej cirkvi alebo náboženského spoločenstva …

… Dohovor podobný svojím obsahom návrhu zmluvy (so Svätou Stolicou) sám o sebe nezaručuje plnú rovnosť medzi rozmanitými náboženskými presvedčeniami. V skutočnosti na rozdiel od Návrhu zmluvy, dohovory nezískajú štatút zmluvy medzinárodného ľudského práva a preto nebudú mať prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.


Ako bolo spomenuté v Správe o situácii základných práv v Slovenskej republike v r. 2004, pripravenej Skupinou nezávislých expertov  EU, podmienky, za akých sa registrujú cirkvi a náboženské spoločnosti, je možno považovať za diskriminačné. V júli 2004 generálny prokurátor podal námietky o kompatibilite viacerých ustanovení tohto zákona na Slovenský ústavný súd dôvodiac v podstate tým, že štát zavedením predpísaných počtov pre registrovanie cirkví a náboženských spoločností diskriminuje občanov, ktorí sa hlásia k cirkám a náboženským spoločnostiam, ktoré ešte neboli zaregistrované. Ústavný súd už tento podnet prijal pre ďalšie konanie a pridelil mu číslo PL ÚS 7/ 05. Ústavný súd doteraz o veci nerozhodol.

Právna analýza expertov Európskej komisie, pdf v plnom znení v anglickom jazyku.

Reklamy
Komentáre
  1. […] práv EÚ. Skupina expertov Európskej komisie, ktorá na jej žiadosť vypracovala v roku 2005 posudok o predkladanom návrhu zmluvy s Vatikánom o výhrade svedomia, upozornila na diskriminačný charakter tohto návrhu a to z dvoch hľadísk: zmluva by […]

  2. […] práv EÚ. Skupina expertov Európskej komisie, ktorá na jej žiadosť vypracovala v roku 2005 posudok o predkladanom návrhu zmluvy s Vatikánom o výhrade svedomia, upozornila na diskriminačný charakter tohto návrhu a to z dvoch hľadísk: zmluva by […]

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s